• سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوري استان سمنان، ساختمان مرکز رشد

نوارهای پیشرفت

توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
مدیریت 95%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
مدیریت 95%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
مدیریت 95%